Preskočiť na obsah

Otvorenie škôl vítame, vedomosti dobiehame

Zverejnené 29.6.2021.

Kategória

Ani druhý polrok školského roka 2020/2021 neprebiehal tak, ako zvyčajne. Aj keď sa z dôvodu ochorenia Covid-19 prerušilo v ZŠ prezenčné vyučovanie, vznikali nové situácie a výzvy v tejto pre nás osobitne náročnej dobe. Počas dištančného vzdelávania sme však nezaháľali a predložili sme niekoľko úspešných projektov.

Jarná škola 2021
Realizovala sa formou  prezenčného vyučovania v dňoch 22.2. – 26.2.2021 s cieľom vyrovnať rozdiely medzi žiakmi a obnoviť ich návyky v učení sa. Počas týždňa jarných prázdnin sa zaznamenal výrazný posun aj v oblasti prevencie hygieny.

Učíme sa v komunite
ZŠ Lenartov sa zapojila i do grantového programu Výnimočné doučko Nadácie ZSE. Predložený projekt bol úspešný a hodnotiaca komisia rozhodla o jeho podpore sumou 2 100 eur. Finančné prostriedky sme využili na zakúpenie multifunkčného farebného zariadenia a školských potrieb, aby sme tlačou farebných pracovných listov nielen v prípade dištančného, ale i prezenčného vyučovania podporili osobnostný rozvoj žiakov do najvyššej možnej miery.

Spolu múdrejší
Vzhľadom na opätovné prerušenie prezenčného vyučovania z dôvodu pandémie koronavírusu, vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, ktorá nevyhovovala v plnej miere žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín v hmotnej núdzi. Preto sme privítali možnosť doučovania žiakov po vyučovaní ako formu zlepšenia podmienok zopakovania a prehĺbenia učiva, t. j. získaných vedomostí zo SJL, MAT a tiež grafomotorických zručností žiakov ohrozených školským neúspechom. V rámci popoludňajšieho doučovania učitelia odučili 447 vyučovacích hodín, na ktorých individualizovane utvrdili vedomosti a zručnosti účastníkov projektu.

Letná  škola 2021
Ďalším schváleným projektom je podľa minuloročných skúseností i plánovaná realizácia aktivít LŠ, ktorá bude prebiehať v troch cykloch v čase od 9.8. – 27.8.2021. Vo vzdelávacej časti si žiaci ozrejmia  učivo tak, aby boli čo najlepšie pripravení na začiatok školského roka. V rámci zážitkových aktivít navštívia miestnu farmu, budú realizovať tvorivé dielne v spolupráci s komunitným centrom, asistentkou osvety zdravia, navštívia školskú knižnicu a pohybové schopnosti si zdokonalia na multifunkčnom ihrisku. O občerstvenie a obed bude samozrejme postarané.

Prajeme Vám veľa slnka počas letných prázdnin a dovoleniek, oddýchnite si a dávajte na seba pozor!
Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka školy