Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Beňa Ján

Volebná strana: Strana občianskej ľavice Vek: 70 r, Predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok Člen obecnej rady

Bilá Simona

Volebná strana: Smer – sociálna demokracia; Vek: 34 r.; Člen komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade

Bortník Ján

Volebná strana: SMER – sociálna demokracia Vek:68 r; Predseda komisie kultúrnej a športovej; Predseda komisie pre sťažnosti; Člen obecnej rady

Cudrák Jozef

Volebná strana: Nova; Vek: 43 r.Zástupca starostky obce; Predseda komisie územného rozvoja a plánovania; Predseda komisie priestupkovej a verejného poriadku; Člen obecnej rady

Giňa Milan 

Volebná strana: Strana občianskej ľavice; Vek: 59 r.; Člen komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade

Harňák Peter 

Volebná strana: Nezávislý; Vek: 30 r. Predseda komisie finančnej a rozpočtovej; Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Chomjaková Dana 

Volebná strana: Slovenská národná strana; Vek: 46 r.; Predseda komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti; Predseda komisie na prideľovanie nájomných bytov.

Štibrich Rastislav

Volebná strana: nezávislý; Vek: 34 r.; Predseda komisie správy majetku obce

Bilý Slávko

Volebná strana: Most – Híd, Vek: 62 r.; Člen komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade

Poverenie zastupovaním starostky obce

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Zásady odmeňovania poslancov

Štatút obce

Štatút komisií obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 22. februára 2022.