Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

bena-247x300

Beňa Ján

Volebná strana: Sloboda a Solidarita; Vek: 74 r.,
Predseda Komisie pre ochranu životného prostredia na rómskej osade
Člen obecnej rady

bortnik-245x300

Bortník Ján

Volebná strana: SMER – sociálna demokracia; Vek: 72 r., Predseda Komisie kultúrnej a športovej
Člen obecnej rady

Jozef-253x300

Cudrák Jozef

Volebná strana: KDH; Vek: 47 r., Zástupca starostky obce; Predseda Komisie pre ochranu životného prostredia v intraviláne a extraviláne obce Člen obecnej rady

Frandofer Ján

Volebná strana: KDH; Vek: 37 r.; Predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti

Harňák Peter 

Volebná strana: SMER – sociálna demokracia; Vek: 34 r., Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu

Danka

Chomjaková Dana 

Volebná strana: SMER – Sociálna demokracia; Vek: 50 r., Predseda Komisie priestupkovej a verejného poriadku

RNDr. Lamancová Petra 

Volebná strana: Sloboda a Solidarita; Vek: 29 r.,
Predseda Komisie územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektmi

Leškovský Jozef

Volebná strana: Progresívne Slovensko; Vek: 66 r.,
Predseda komisie správy majetku obce a nájomných bytov

Ing. Piter Tomáš

Volebná strana: HLAS – sociálna demokracia, Vek: 34 r., Predseda Komisie finančnej a rozpočtovej

Poverenie zastupovaním starostky obce

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Zásady odmeňovania poslancov

Štatút obce

Štatút a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva