Preskočiť na obsah

História obce

1814

Do chotára obce dopadol meteorit

1820

Započatie výstavby nového kostola

1826

Ukončenie výstavby kostola

1880

Renovácia kostola

1883

Postavenie školy s bytom pre kantora

1895

Inštalácia orgána Rieger, Opus 453

1905

Poštátnenie školy

1909

Založenie spolku Katolícke gazdovské družstvo

1911

Sčítanie ľudu, 546 obyvateľov: 335 rímskokatolíckych,175                                    gréckokatolíckych, 36 židov, 180 vysťahovaných do Ameriky

1912

Na lodi Titanic cestoval náš občan Eliáš Demko, ktorý katastrofu prežil

1921

Postavenie mlyna

1924

Renovácia kostola, nová maľba

1927

Začiatok výstavby novej školskej budovy

1928

Dokončenie výstavby novej školy, píla zničená požiarom

1930

Týfova epidémia, na ktorú zomrelo niekoľko ľudí

1933

Prvé divadelné predstavenie

1934

Veľká povodeň – zaplavená celá juhovýchodná časť obce

1936

Veľký ľadovec, zničil celú úrodu na ,,Širokom“
Začala sa výstavba kostola

1938

Výstavba novej fary;
viditeľná bola silná polárna žiara;
chrípková epidémia;
mobilizácia: odvedených 59 mužov, 8 prezenčne slúžiacich

1941

Výstavba dreveného mosta cez potok pred farou

1942

Veľký ľadovec v celom okrese – zničená celá úroda, poškodené domy, rozbité strechy, polámané stromy

1943

Postavenie novej horárne

1944

Vznik partizánskej skupiny Lipa

1945

19. január – oslobodenie obce

1946

Sťahovanie sa do Čiech za prácou

1947

Založenie Potravinového družstva,
Zhotovenie stabilného javiska

1948

Náš misionár Andrej Kaputa odišiel na misie na ostrov Nová Guinea-Papua

1949

12. apríla začal premávať autobus ČSAD – prvý pravidelný spoj do obce
Zriadená detská opatrovňa v dome Michala Šoltýsa
Začiatok výstavby hasičského skladu

1952

Postavenie nového učiteľského bytu

1953

Namontovanie dynama do mlyna na osvetlenie kostola, fary a učiteľského bytu

1954

Zavedenie telefónu do obce, tragicky zahynul Anton Fenuš ml. – 9 ročný žiak

1955

Blesk zapálil stodolu Jozefa Beňu, ktorá bola plná obilia

1958

Začiatok elektrifikácie obce

1960

Obec postihli veľké povodne – značné škody na obecných a poľných cestách a mostoch

1961

Vybudovanie miestneho rozhlasu

1962

Veľká zima: až -35°C – – 40°C

1964

Postavenie predajne potravín a pohostinstva;
silná búrka, po ktorej bola zaplavená dolná časť obce
Dokončenie vodovodu

1966

Postavenie kultúrno-správnej budovy počas pôsobenia tajomníka MNV Štefana Bortníka;
Začiatok regulácie potoka

1968

Záchyt vodovodného prameňa;
začiatok výstavby 6 bytových jednotiek

1969

Dokončenie výstavby cesty cez Furmance na Obručné

1970

21. januára – Oslavy 24 výročia oslobodenia obce

1976

K roku 1976 má obec 824 obyvateľov;
vybudovanie miestneho vodovodu s nezávadnou pitnou vodou,
vyriešenie obchodnej siete,
zavedenie verejného osvetlenia,
zregulovanie potoka,
vybudovanie siete miestneho rozhlasu

1977

Ukončenie celkovej regulácie potoka

1978

Dokončenie regulácie prítokov k potoku;
postavenie betónových mostov v počte 6, dve lávky a jeden železný most
Ukončená výstavba MŠ

1979

Vybudovanie asfaltovej cesty pozdĺž večného potoka v dĺžke 7 km

1981

Uskutočnenie osláv 36. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou

1982

V okolí obce objavenie vlkov v košiari, ukončenie výstavby ovčína

1983

Ukončenie rekonštrukcie a prístavby školskej budovy

1984

39. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou

1985

Mrazy dosahovali až -25 stupňov
Vybudovanie strelnice

1986

Zriadená školská družina s podávaním stravy

1987

Od 12.1 do 15.1 bol mráz do – 32 stupňov;
prevedená rekonštrukcia kultúrneho domu, kde bolo zavedené ústredné kúrenie a vymaľovanie miestnosti;
prevedené oplotenie okolo MŠ;
rekonštrukcia cesty na cintorín a zavedenie vodovodu

1988

Prišiel mor na domáce zvieratá
V Októbri sa začala výstavba 2 bytoviek na rómskej osade

1990

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
9/1990 sa začína vývoz smetí pre každú rodinu
10/1990 otvorené a dané do prevádzky prvé súkromné občerstvenie

1991

Vytvorenie obecného ihriska na dolnom konci dediny

1992

Konanie osláv 565. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Zavedené satelitné vysielanie v obci
11/1992 daná do užívania 18 b.j. na rómskej osade

1993

Otvorenie prvého súkromného obchodu s potravinami
Požiar u Jána Maceja č. d. 68 – zhorela celá hospodárska budova

1994

Otvorenie druhej súkromnej predajne – KARMIX;
zrušenie osobitnej školy;
5/1994 požiar na starom dome rod. Uhrinkovej č. 153
vyasfaltovanie všetkých bočných ciest v dedine

1995

Vykonanie generálnej opravy orgána;
v archíve fary bola nájdená cirkevná pečať sv. Leonarda z roku 1830;
ďalej bol nájdený pôvodný oltárny obraz patróna chrámu – odhadovaný vek na viac ako 200 rokov;
rozšírená satelitná sieť

1996

Zbúranie starej, vyčistenie priestoru  a vytvorenie novej hospodárskej budovy pri fare;
170. výročie postavenia nášho kostola;
vystavenie Domu nádeje (Dom smútku)
vymaľovanie celej školy, opravené kachľové pece a podlahy

1998

Opravenie farskej budovy;
zavítanie do farnosti sochy Sedembolestnej Panny Márie

1999

Začaté práce s opravou spoločenskej sály, rozobratie javiska, vyčistenie bočných miestností;
po 30. rokoch zborom spievané PAŠIE;
Celodiecézna fatimská sobota;
7.11. požehnané insígnie obce Lenartove

2000

Generálna oprava požiarnej zbrojnice;
21. januára v deň 55.výročia oslobodenia našej obce bola odhalená pamätná padlých našim občanom v 2 sv. vojne;
v priebehu roka 2 požiare – u Bilčáka a kasárne pri poľskej hranici;
do prevádzky bola uvedená digitálna telefónna ústredňa v obci;
do školy bol zavedený telefón a vymenené gumené podlahy

2001

Postavenie dvoch autobusových čakární;
vydaná publikácia k 175. výročiu posviacky kostola;
8/2001 pálenie dreveného uhlia;
vyasfaltovanie tenisového ihriska + osvetlenie

2002

Požiar u Jána Maceja ml. – zhorela drevená stavba
575. výročie obce za účasti Mons. B. Bobera

2003

Predstavenie obce v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch – hrnčiarsky kruh, klepanie kosy, výroba porísk, viazanie mastidiel, kramľovanie ovčej vlny,
1. augusta začatie prác na renovácii chrámu

2004

Požiar sypanca u Jána Maceja – samovznietenie horľavín
Navštívenie obce exprezidenta Rudolfa Schustera

2005

Zakúpenie požiarneho auta AVIA
Výmena okien na škole a oplotenie areálu školu

2006

Udelené čestné občianstvo obce – ThDr. h.c. Štefanovi Onderkovi
Konsekrácia farského kostola

2007

Dokončenie prác na cintoríne – urobené chodníky, osvetlenie, úprava terénu
Uskutočnená birmovka, Sväté misie a kňazské rekolekcie

2008

Primičná sv. omša novokňaza saleziána Maroša Leškovského

2009


Oprava domu rod. Sovičovej – budova slúžila ako sídlo zemepána Hedryho
Postavenie konštrukcie veže, ktorá zabezpečila a umožnila v obci prevádzku internetu
Vypukol požiar senníka

2010

Otvorená predajňa potravín v pohostinstve;
oprava strechy nad sakristiou kostola;
prvý silvestrovský výstup na Minčol;
výstavba rozhľadne na Kráľovej studni; poškodenie regulácie a zosuv pôdy v dôsledku záplav

2011


Úmrtie starostku obce 1/2011
Doplňujúce voľby starostku obce 6/2011
Slávnostné otvorenie Obecnej izby
Začiatok vydávania školského časopisu Slnečnica;
nové oplotenie okolo fary

2012

585. výročie prvej písomnej zmienky o obci;
vydaná publikácia ,,Lenartov v premenách času“;
prvýkrát uskutočnený ,,Beh do kopca na Kráľovú studňu”;
obec získala certifikát ,,Bezpečný podnik”;
Ľudové misie;
počas letných prázdnin zateplenie budovy ZŠ;
komplexná renovácia školského bytu;
zamrznutie miestneho vodovodu v dôsledku tuhých mrazov (-28°C)

2013

odhalenie pamätnej tabule misijnému bratovi Andrejovi Kaputovi;
otvorenie výstavy ,,Svet a život očami Andreja Kaputu”;
zlikvidovaný mlyn na č. d. 13;
výmena okien na sále kultúrneho domu;
zriadené pracovisko chránenej dielne;
oprava kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na pozemku rodinného domu č. 175;
rekonštrukcia interiéru farskej budovy;
ocenenie ,,Slovenská kronika 2012″;
zlúčenie školskej a obecnej knižnice do školskej knižnice;
,,Lenartovský rebriňák” – otvorenie turistického chodníka z Lenartova na Kráľovú studňu

2014

obecná zabíjačka;
1. vydanie ,,Zbierka piesní z údolia Večného potoka”;
1. ročník Lenartovskej kvapky krvi;
,,NAJ DEDINKA 2014″;
osadený pamätník pri príležitosti 200 výročia nálezu meteoritu;
návšteva Idy Kellarovej, Čhavorenge a Českej filharmónie;
odhalenie pamätníka partizánskej skupiny LIPA;
dar od MO SR – osobné motorové vozidlo VW PASSAT;
1. detský letný tábor v Zámutove;
maľba strechy na kostole sv. Leonarda;
rekonštrukcia elektrických rozvodov v ZŠ, omietky a podlahy v dvoch triedach;
úprava školského dvora záhradnými architektmi;
zhotovený plot pred školskou knižnicou;
rekonštrukcia fasády a interiéru v MŠ;
začiatok činnosti FARMA JAVORINA

2015

70. výročie oslobodenia obce – hosť Jozef Bobalik – bývalý väzeň Gulagu;
1. kresťanský ples;
viditeľné zatmenie Slnka;
zriadené Komunitné centrum;
vydaná publikácia ,,Spomienky na druhú svetovú vojnu v Lenartove”;
1. púť: Lenartov-Mariazell-Benátky-Lurdy-Turín-Altotting;
odovzdané nové hasičské auto IVECO DAILY;
zrenovovaná hasičská zbrojnica;
rekonštrukcia kostolných zvonov;
výmena strešnej krytiny na farskej budove;
výstavba kaplnky so sochou Panny Márie pred kostolom;
začiatok činnosti FARMA MALCOV

2016

vydaná publikácia ,,Lipa Demkova”;
čiastočná rekonštrukcia budovy OcÚ;
púť Lenartov-Assisi-Rím,
90. výročie DHZ;
zrenovovanie kríža na ,,Bryndzi”;
zriadenie Opatrovateľskej služby;
dom so s. č. 138 bol darovaný o. Saleziánom;
návšteva splnomocnenca vlády SR – Ábel Ravasz;
začiatok rekonštrukcia krížovej cesty;
posviacka miesta uloženia Panny Márie na Kráľovej studni – 1. cyrilometodejské odpoludnie;
10. výročie konsekrácie kostola – celebrant Mons. Alojz Tkáč;
odhalenie Lavice trochu kráľov na Kráľovej studni
SHR p. Mária Chomjaková začala s chovom koní

2017

590. výročie prvej písomnej zmienky o Lenartove;
začiatok výstavby nájomných bytov v obci
,,Ocenenie v oblasti prevencie kriminality za r. 2016″,
renovácia domu nádeje a kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne;
ukončené skúmanie nášho meteoritu a obdržanie 60 str. materiálu o ňom;
položený nový asfaltový koberec na hlavnej ceste;
dekanátne stretnutie mládeže;
púť Lenartov-Fatima;
renovácia fasády na farskej budove;
vydaná publikácia ,,Povesti a príbehy z Lenartova”

2018

obecná zabíjačka;
púť do Svätej Zeme;
prevzatie protipovodňového vozíka;
135. výročie prvej písomnej zmienky o škole;
vydaná publikácia ,,135. výročie prvej písomnej zmienky o škole”;
viditeľné zatmenie mesiaca;
odovzdanie 12 b.j. jej nájomcom do užívania;
akcia ,,Jak še v Ľenartove ľekvar vari”;
Sväté misie

2019

5/2019 púť do Saint Leonard de Noblat – miesto, kde je pochovaný patrón nášho kostola sv. Leonard
ZO SZPB zmenila názov na ZO SZPB Jána Demka v Lenartove
10/2019 prezentácia krojov Lenartova
10/2019 ukončená výstavba vodovodu na rómskej osade
11/2019 kolaudácia komunitného centra
OZ Kráľova studňa – odhalenie pamätnej tabule p. Jánovi Kavuličovi a otvorenie knižnice v turistickej útulni

2020

1/2020 otvorenie Komunitného centra
5/2020 – začiatok opravy farského mosta
8/2020 – požehnania obnovenej sály, kolaudácia, požehnanie a pomenovanie zrekonštruovaného mosta – Saint-Léonard-de-Noblat
Svojpomocná výstavba 2 rodinných domov na rómskej osade
3/2020 zákaz slávenie verejných bohoslužieb v dôsledku pandémie COVID-19
Zanikol chov koní