Preskočiť na obsah

Významní rodáci

Andrej Kaputa

Narodil sa 8. mája 1906 v Lenartove ako jeden zo šiestich detí – prvorodený. Svoje detstvo prežil v rodnej obci, kde aj ukončil základnú školu. Poznajúc ťažkú prácu svojich rodičov na poľnohospodárstve a výchove detí, rozhodol sa jednoznačne oddať sa službe cirkvi a naplniť slovo Evanjelia sv. Marka: „Idťe do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu”. Ako 26 ročný odchádza do Spišského Štiavnika a rozhodnutím stať sa misionárom. Prvé sľuby zložil 8. septembra 1936 v kostole misijného domu ANUNNTIATA v Spišskom Štiavniku a prijal meno TIBURTIUS. Odtiaľ odišiel do Nitry, kde sa stal členom misijného Spoločenstva Božieho slova. Tam sa pripravoval na svoje misijné poslanie.

Uctenie si nášho rodáka misionára Andreja Kaputu

Andrej Kaputa bol jedným z nás, bol Lenartovčan, tu sa narodil, tu prežil detstvo, tu mal svoju rodinu a aj dnes tu žijú jeho blízki. Mnohí ho poznali osobne, mnohí z rozprávania, niektorí z obecnej knihy, z novín, ba dokonca tí najmladší vôbec.

Z vedenia našej obce vzišla pekná myšlienka, ktorá stála nemálo úsilia, námahy a obety, pokiaľ sa zrealizovala. A práve včera 8.9.2013 sa stalo skutočnosťou celé ich úsilie, keď o 14.00 hod. pred budovou OcÚ za účasti pani starostky Ing. Jany Bľandovej, poslancov OcZ, hostí: p. primátora mesta Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka, vedúceho kancelárie primátora, Bc. Jozefa Guligu, miestneho duchovného otca, Mgr. Marcela Štalmacha, rodiny Andreja Kaputu a miestnych rodákov sa uskutočnila slávnosť odhalenia a posvätenia pamätnej tabule a otvorenia výstavy misionára Andreja Kaputu  z jeho 40. ročného pôsobenia na ostrove Papua Nová Guinea. V sále OcÚ bola premietnutá prezentácia zo života misijných bratov. Synovec Brata Andreja, Ing. Ján Hric poďakoval v mene rodinných príslušníkov všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tak krásnej akcie. Obec pripravila bohaté občerstvenie a priestor pre stretnutie sa všetkých navzájom. Svoje dojmy mohli hostia a účastníci aktu vyjadriť v pamätnej knihe.

Preto všetci, ktorí budete prechádzať popred obecnú budovu skloňte hlavu na znak úcty nášmu rodákovi, ktorý je už jedno štvrťstoročie pri nebeskom Otcovi.

Mgr. Mária Frandoferová

Česť jeho pamiatke.