Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov r. 2018

Dokumenty NATUR-PACK pre verejnosť

Povinnosti obcí a miest pri nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa ods. 1 až 9 §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
 • Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
 • Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
 • Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Podľa § 10 zákona Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.
 • Na obec sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1.
 • Obec podľa § 7 zákona  je povinná:

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom  vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje

zariadenie spoločného stravovania (§ 83 ods. 1),

2. jedlých olejov a tukov z domácností a

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu

z cintorínov,

c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,

d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,

e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou,

f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu t.j. uvedenie údajov o činnostiach zabezpečovaných

v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe č. 3.

g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,

h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

5. 1 elektroodpadov z domácností,

5. 2 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

5. 3 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

5. 4 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

5. 5 jedlých olejov a tukov,

6. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

7. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

8. prevádzkovaní zberného dvora,

9. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

10. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Pre ktoré obce sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 t.j. využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Aké má povinnosti pôvodca komunálnych odpadov?

Podľa § 81 ods. 9 Pôvodca komunálnych odpadov je povinný

 • nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
 • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 • ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou

a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Info leták INSA