Preskočiť na obsah

Projekty

Podávané projekty od 1.1.2023

 1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – NP Aktivácia ZUoZ – Opatrenie č. 2
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie: ,,Oprava poškodenej strechy na budove OÚ a kultúrneho domu
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie: ,,Nedajme ďalšiu šancu povodniam v obci“
 4. ÚPSVaR – ,,Podpora udržiavania pracovných návykov“ (PUPN)
 5. ÚPSVaR – NP ,,Prax pre mladých“
 6. Žiadosť o poskytnutie podpory – ,,Zachytávanie dažďovej vody v obci Lenartov“
 7. Žiadosť o zdravotnícke pomôcky – ,,Skvalitníme život opatrovaným osobám“
 8. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – ,,Odstránenie dvojzmennej prevádzkyv ZŠ Lenartov“
 9. Žiadosť o zabezpečenie AČ: ,,Podpora udržiavania pracovných návykov“ (PUPN 2)
 10. NIVAM: ,,POP 3″ (MŠ)
 11. NIVAM: ,,POP 3″ (ZŠ)
 12. Žiadosť o poskytnutie NFP: ,,MOaPS“

Podávané projekty od 1.1.2022

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 – ,,Zakúpenie nových stolov do sály kultúrneho domu“
 2. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie
 3. Žiadosť o grant v programe Spoločne pre región – ,,Mama, tato, poďme zbierať odpad, veď je náš!“
 4. ATLAS 2022 – ,,Ak triediš, šetríš nielen prírodu, ale aj peňaženku!“
 5. Nadácia SLSP – ,,Dajme veciam druhú šancu“
 6. Žiadosť o grant – ,,Šport spája nielen zdravých, ale aj chorých“
 7. MŠVVaŠ SR – ,,Publikácie pre cudzie jazyky“
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie- ,,Letný komunitný tábor – nielen šport nás spája“
 9. ,,Zníženie energetickej náročnosti OÚ“- zateplenie budovy OÚ
 10. ENVIROPROJEKT 2022 – ,,Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí školy“
 11. Žiadosť o grant: ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie na zmiernenie klimatických zmien a zvyšovanie odolnosti prírody“
 12. Žiadosť o poskytnutie FP: ,,Zdravie a bezpečnosť v školách 2022″

Podávané projekty od 1.1.2021

 1. Žiadosť o vyjadrenie k záujmom ochrany prírody k projektu ,,Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ“
 2. Žiadosť o grant ,,Dočasné bývanie pre občanov MRK obce Lenartov“
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,KULTÚRA“ – ,,Dovybavenie sály KD stolmi a stoličkami“
 4. Žiadosť o finančný príspevok na ,,Zlepšenie vybavenia ŠJ Lenartov“
 5. Podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Lenartov“
 6. ŽoNFP – OP KŽP vodozádržné/protipovodňové opatrenia
 7. ,,Letná škola zážitkovo“ – žiadosť o grant
 8. ,,Spolu múdrejší“ – žiadosť o grant na rozvojový projekt
 9. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku ,,Zateplenie budovy OÚ – cez Akčný plán BJ“
 10. Výzva OPLZ-P06-SC611-2018-2 ,,Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Lenartov“
 11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt ,,Letná škola 2021″
 12. NP ,,Podpora zamestnanosti“ – MOS
 13. Žiadosť o grant ,,Učíme sa v komunite“
 14. NP ,,Podpora zamestnanosti“ – Dobrovoľnícka služba
 15. NP ,,Cesta na trh práce 3″ – Opatrenie č. 2
 16. NP ,,Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“
 17. MOPS Lenartov 2021 – MOPS 3
 18. Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Lenartov II.
 19. Zdravie a bezpečnosť v školách 2021
 20. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt ,,Spolu múdrejší 2″
 21. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt ,,Spolu múdrejší 3″

www.ludskezdroje.gov.sk https://www.ia.gov.sk www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk

Podávané projekty od 1.1.2020

 1. Žiadosť o dotáciu pre ,,Vnútorné dovybavenie sociálneho bývania v rámci prestupného bývania”
 2. Žiadosť o poskytnutie podpory pre ,,Realizačný projekt výsadby – obec Lenartov”
 3. Projekt §54 ,,Pomôž svojej obci”
 4. Žiadosť o zaradenie na výkon AČ formou MOS §52 (1.3.2020-31.8.2020)
 5. Žiadosť o dotáciu ,,Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie a ventilácie v sále kultúrneho domu, Lenartov 37, LV 334″
 6. Žiadosť o dotáciu ,,Výmena havarijného stavu elektroinštalácie v sále kultúrneho domu”
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 ,,Pietny symbol SNP – Lipa Demkova”
 8. Žiadosť o dotáciu pre KC ,,Dezinfekcia – Koronavírus”
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci ,,Zníženie šírenia koronavírusu v MRK komunite ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami”
 10. Finančná podpora pre samosprávy ,,Zabezpečenie nákupov pre seniorov”
 11. Žiadosť o príspevok ,,Sociálny taxík klientom opatrovateľskej služby pre spojenie so svetom”
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora regionálneho rozvoja – ,,Obstaranie osobného automobilu v obci Lenartov“
 13. Výzva na zapojenie sa do NP ,,Pomáhajúce profesie v edukácii deti a Žiakov II“ – V ZŠ úspešnejší II
 14. Žiadosť o poskytnutie NFP ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania ZŠ a školskej knižnice v obci Lenartov“
 15. Žiadosť o zaradenie na vykonávanie AČ formou MOS §54
 16. Žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne
 17. NP PRIM II – 2. fáza

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov

NÁZOV PROJEKTU: Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lenartov

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM: Európsky fond regionálneho rozvoja

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
 
           VÝŠKA NFP: 193 238,53 EUR

ZAČIATOK REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT: 8/2017

UKONČENIE REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU: 8/2019

OPIS PROJEKTU:

Obec Lenartov sa nachádza v Bardejovskom okrese (21km) blízko hraníc s Poľskom (5km). K 31.12.2016 mala obec Lenartov 1 110 obyvateľov. z toho 713 príslušníkov MRK.  Percentuálny počet Rómov v obci je 64,23 %. Obec sa nachádza v okrese Bardejov s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá presahuje slovenskú priemernú hodnotu, za obdobie august 2017 to bola hodnota 12,69 % (zdroj Štatistiky – nezamestnanosť, ÚPSVaR). Rovnaká miera nezamestnanosti zodpovedá aj lokálnej úrovni obci, pričom nezamestnanosť v MRK predstavuje až 95%. V obci Lenartov sa nachádza rómske osídlenie vzdialené od obce 1km, v ktorom sa nachádza jedna 18 bytová jednotka nižšieho štandardu vybudovaná v 80 rokoch s napojením na studňu a vlastnú žumpu. Obyvatelia bytového domu v hmotnej núdzi si uhrádzajú poplatky súvisiace s bývaním prostredníctvom osobitného príjemcu, ktorým je obec. Neplatičstvo preto nie je v obci markantné. Okrem toho je v obci na obecných pozemkoch 80 drevených domov elektrifikovaných s vlastnými studňami postavených na obecných pozemkoch (s výnimkou 10 domov, ktoré sú čiernymi stavbami). V obci Lenartov sa nachádza materská škola s kapacitou 32 s dvomi triedami s celodennou prevádzkou. Navštevujú ju prevažne deti v predškolskom veku 5 rokov, pričom 16 detí pochádza z MRK. Obec Lenartov má s výnimkou osady vybudovaný verejný vodovod – vodovodný systém, ktorý zásobuje obyvateľstvo, technickú a občiansku vybavenosť pitnou vodou. Účelom výstavby vodovodu je zabezpečiť rozvod pitnej vody v tej časti obce, kde doposiaľ nie je vybudovaný rozvod vody. Ide Konkrétne o lokalitu s názvom “Osada”. Výstavba vodovodu pre rómsku osadu Lenartov zabezpečí zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch v lokalite rómskej osady. 

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Lenartov. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU je zameraný na rast počtu osôb MRK s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

REALIZÁCIOU PROJEKTU DÔJDE K NAPLNENIU MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV PROJEKTU:
 P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku
 realizácie projektu – 698

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
 prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2

Cieľovou skupinou projektu je 698 obyvateľov marginalizovaných  rómskych komunít v obci Lenartov, lokalita “Osada”.  Prínosom projektu po jeho realizácií bude vyriešenie, resp. zabezpečenie prístupu kvalitnej vody pre príslušníkov MRK
bývajúcich v lokalite “Osada” kde v súčasnej dobe neexistuje  kvalitný zdroj pitnej vody. Budúcim prevádzkovateľom predmetu projektu bude obec Lenartov. Z pohľadu udržateľnosti projektu, túto môžeme rozdeliť na  niekoľko súvisiacich a na seba nadväzujúcich častí, a to technickú, prevádzkovú, finančnú a personálnu udržateľnosť projektu.

 www.esf.gov.sk [1]             www.minv.gov.sk [2]

„TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO FONDU
REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ
 ZDROJE“.

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov

Podávané projekty od 1.1.2019

 1. Výzva PSK o dotácie ,,Rekonštrukcia toaliet v sále kultúrneho domu”
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie k projektu ,,Realizácia klimatizácie a vetrania v sále kultúrneho domu”
 3. Žiadosť o zabezpečenie vykonávania AČ formou MOS §52
 4. Žiadosť o zabezpečenie absolventa na účely vykonávania ,,Absolventskej praxe” §51
 5. Žiadosť o grant ,,Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetu”
 6. Vybudovanie kamerového systému v obci Lenartov
 7. Žiadosť o dotáciu na r. 2019 – podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – ,,Multifunkčné ihrisko s osvetlením v Lenartove”
 8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na r. 2019 – ,,Elektromobilita”
 9. Dovybavenie terénnej opatrovateľskej služby
 10. Enviroprojekt – ,,Rekonštrukcia a dostavba MŠ Lenartov”
 11. Nadácia Allianz – ,,Bezpečnostné prvky pre Vašu školu”
 12. Žiadosť o grant ,,Aj škola futbalu a basketbalu integruje”
 13. Žiadosť o príspevok na AČ formou ,,Dobrovoľníckej služby”
 14. Žiadosť o zabezpečenie vykonávania AČ formou MOS § 52
 15. Dovybavenie pozemných komunikácií v obci Lenartov
 16. Žiadosť o príspevok ,,Prírodná galéria v komunitnej záhrade”
 17. ,,Posol z neba si to zaslúži – revitalizácia miesta dopadu meteoritu”
 18. ,,NP TSP a TP” v obciach s MRK ,,II. Fáza”
 19. ,,NP KC” – Komunitné služby  v mestách a obciach s MRK ,,II. Fáza”
 20. ,,Slepačia polievka pre mamku, babku, dedka, vnučku”

Podávané projekty od 1.1.2018

 1. Žiadosť o poskytnutie NFP ,,Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Lenartov”
 2. Spoločne pre región – Žiadosť o grant ,,METEORIT LENARTO”
 3. Realizácia AČ formou §52 MOS
 4. Žiadosť o grant – Bezpečne v komunite-bezpečne doma ,,Rozprávkový park pre komunitu”
 5. Žiadosť o grant ,,Lekvárové dvojdnie podľa zvykov starých materí”
 6. ,,Kde bolo tam bolo – v Lenartove vyrástlo Rozprávkovo”
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,Oprava miestnej komunikácie v časti okolo cintorína”
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z PSK ,,Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo našich otcov”
 9. Žiadosť o dotáciu na elektromobil – projekt Elektromobilita
 10. NP ,,Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie bodov pre obete”
 11. Žiadosť o podporu ,,Merač rýchlosti pre obec Lenartov”
 12. Žiadosť o zapojenie sa do NP ,,Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK I”
 13. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR – ,,Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb nepriaznivých situácií rómskej komunity”
 14. Žiadosť o NFP – ,,Podpora opatrovateľskej služby”
 15. Žiadosť o dotáciu k projektu ,,Príprava pozemkov na druhé kolo svojpomocnej výstavby legálnych domov – OSADA”
 16. Žiadosť o grant ,,Babičkine vianočné oplátky”
 17. Žiadosť o príspevok Wifi 4 EU

Podávané projekty od 1.1.2017

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,Oprava domu smútku spojená s výmenou chladiaceho boxu.”
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v r. 2017 ,,Antidiskriminačný koncert. Všetci sme si rovní, aj keď sme farbou pleti rôzni.”
 3. ,,NP ÚSV ROS” – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
 4. Výzva: OPLZ-P06-SC613-2016-2 / ,,Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK”
 5. Žiadosť o nenávratný príspevok (finančný) k projektu ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I.”
 6. NP VAOTP-2-AČ formou MOS §52 ,,Žiadosť o zabezpečenie AČ a o poskytnutie príspevku na činnosť – ,,MOS”
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR ,,Inštalácia vzduchotechnického zariadenia / rekuperačnej jednotky do sály kultúrneho domu v obci.”
 8. Žiadosť o grant ,,Zachráňme kaplnku pre ďalšie generácie”
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z PSK ,,Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo našich otcov.”
 10. Žiadosť o zapojenie sa do NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. etapa
 11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov”
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ,,Interaktívne prednášky a domáce tiesňové volania pre seniorov.” (prevencia kriminality)
 13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci NP ,,Praxou k zamestnaniu” §54
 14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ,,MOPS” – Miestne občianske poriadkové služby
 15. Žiadosť o NFP ,,Prevencia a eliminácia diskriminácie v školskom prostredí využitím aktívnej osvety a kombinovaného poradenstva”
 16. Výzva VII/2017 a Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
 17. Žiadosť o grant ,,Chcem urobiť dobrý skutok”
 18. Podpora a prístup k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd ,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov”
 19. NP MRK MŠ (Národný projekt – Podpora predprimárneho vzdelávania deti z MRK)
 20. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,, Prevencia ako základ zdravej komunity”
 21. Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách – žiadosť o zapojenie sa do NP PVP MRK
 22. Zelené oázy 2018 ,,Žiadosť o grant” – Lenartovské slnečné hodiny

Podávané projekty od 1.1.2016

 1. MF SR BA – Žiadosť o poskytnutie dotácie – ,,Oprava sály kultúrneho domu, spojená s výmenou elektroinštalácie a izolácie podlahy”
 2. MV SR – Projektová dokumentácie – Žiadosť o dotáciu zo ŠR – Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov I. etapa chodníky okolo cesty I/77
 3. ÚPSVaR – Praxou k zamestnaniu (§54 zákona 5/2004)
 4. ÚPSVaR – Šanca na zamestnanie (§54 zákona 5/2004)
 5. Nadácia Allianz – ,,Nechaj sa vidieť a buď videný!” (ochrana a bezpečnosť obyvateľstva)
 6. ÚPSVaR – Žiadosť o zabezpečenie AČ formou MOS – §52 (1.3.-31.8.2016)
 7. PSK – Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu
 8. Výzva USVRK-OKA-2016/000 803 Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov – MRK
 9. ÚPSVaR – Žiadosť o zabezpečenie AČ formou MOS – §52 (1.10.-31.12.2016)
 10. Žiadosť o dar – ,,Revitalizácia miesta dopadu meteoritu v Lenartove”
 11. Envirofond – Program obnovy dediny – Žiadosť o dotáciu ,,Revitalizácia miesta dopadu meteoritu.”
 12. Nadácia Ekopolis – Žiadosť o grant ,,Slnečné hodiny – oáza prepojenia histórie a plynutia času.”
 13. Fond na podporu umenia – Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU – ,,Povesti a príbehy z Lenartova.”
 14. ENVIROFOND – Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2017 – ,,Výmena zdroja vykurovania v MŠ a OÚ Lenartov.” 

Podávané projekty od 1.1. 2015

 1. IAZaSI – Komunitné centrá
 2. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce (VPP 170 UoZ / 2.1.2015 – 30.6.2015)
 3. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a (1.3.2015 – 31.8.2015)
 4. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce formou MOS §52 (1.3.2015 – 31.8.2015)
 5. Výstavba multifunkčného ihriska (33×18) s umelým povrchom
 6. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a (1.7.2015 – 31.12.2015)
 7. Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v rómskej osade Lenartov
 8. IAZaSI – Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK
 9. IAZaSI – Rómske občianske hliadky pre obec Lenartov
 10. IAZaSI – Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom – Občianska hliadka
 11. Projekt ÚPSVaR – Chránená dielňa – preobsadenie
 12. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – rekonštrukcia 18 b.j.
 13. Náučno-oddychový park Rozprávkovo ,,Náš rozprávkový park”
 14. Kamerový systém
 15. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ a KC ,,Pišta Lakatoš v Lenartove”
 16. Kultúra národných menšín
 17. Prevencia kriminality v obci Lenartov vybudovaním kamerového systému
 18. Ekoobec 2015 – Energetický audit budov vo vlastníctve miest a obcí
 19. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce formou MOS §52 (1.9.2015 – 31.12.2015)
 20. Národný projekt “Take away”
 21. Slnečné hodiny

Podávané projekty od 1.1. 2014

 1. Rekonštrukcia verejného rozhlasu
 2. Projekt ÚPSVaR – Miestna a regionálna zamestnanosť §50j (protipovodňový)
 3. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a
 4. Zachovajme dedičstvo našich otcov alebo 1. remeselné trhy v Lenartove
 5. Detské ihrisko – miesto radosti a šantenia
 6. Remeselné víkendy s našimi seniormi
 7. Zriadenie obecnej posilňovne a fitnescentra
 8. Projekt ÚPSVaR – Aktivačná činnosť (UoZ – 32 hod.)
 9. Projektový dokumentácia pre výstavbu bytov nižšieho štandardu pre MRK
 10. Projekt ÚPSVaR – Aktivačná činnosť formou MOS §52
 11. IAZaSI – Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom – Občianska hliadka
 12. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a MŠ + Stavebné povolenie

Podávané projekty od 1.1. 2013

 1. Hliadka mladých hasičov – cesta k zodpovednému správaniu sa všetkých
 2. Vzdelaním a prevenciou za bezpečnú obec
 3. Uchovanie a prezentácia tradičnej rómskej a ľudovej hudby v našej obci
 4. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa
 5. Národný projekt NP XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
 6. Postavme pamätník človeku s veľkým srdcom – misionárovi na Papua Nová Guinea
 7. Odkryme tajomstvo dopadu Lenartovského meteoritu
 8. Postavme pamätník človeku s veľkým srdcom – neformálna skupina z Lenartova
 9. FSR – terénna sociálna práca
 10. Rómska mládež v akcii
 11. Národný projekt NP XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
 12. Malá obecná služba
 13. Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom “Terénny zdravotný asistent”
 14. Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 2
 15. Lenartov vytvára nové pracovné miesta pre marginalizovanú rómsku komunitu
 16. Projektová dokumentácia pre výstavbu rodinných domov pre marginalizovanú rómsku komunitu
 17. Prístavba požiarnej zbrojnice
 18. História a súčasnosť našej obce
 19. Vytvorenie nových pracovných miest pre marginalizovanú rómsku komunitu.
 20. Ako si vysadíme, tak budeme mať.
 21. Zelené oázy – naša komunitná záhrada je našou prírodnou lekárňou.
 22. FSR – rómske občianske hliadky pre obec Lenartov.
 23. Vytvorme si zelený kút – zónu oddychu a relaxu.

 Aktualizované 13.12.2013

Podávané projekty od 30.1. 2012

 1. Rusadle na dedine
 2. Komunitná záhrada pre všetkých
 3. Spoločne pre región ” verejné priestrantstvo – vec verejná “
 4. Bezpečný podnik
 5. Šanca pre náš región ” verejná zeleň – naša vizitka “
 6. Chránená dielňa
 7. Kultúra – nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra
 8. Šport – výstavba, rekonštrukcia  a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
 9. Výstavba kovových prístreškov na drevo
 10. Terénna sociálna práca v obci Lenartov
 11. Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej situácie
 12. “Zelená energia – zdravé životné prostredie”
 13. “Výmena “očí” bytového domu a jeho skrášlenie”
 14. “Obnovenie furmánskej cesty”

Podávané projekty od 15.7. 2011

 1. Potravinová pomoc
 2. Prevencia pred povodňami
 3. Poďme spolu do školy
 4. Dajme rómom loptu
 5. Na valale dobre, na valale chutne
 6. Náš vidiek