Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

AKTUÁLNE VÝZVY A SÚHRNNÉ SPRÁVY SA NACHÁDZAJÚ POD INFORMAČNÝM TEXTOM

Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Lenartov
Sídlo: Lenartov 37, 086 06 Malcov
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Bľandová, MBA – starosta obce,
                                        Tel.: 0905 937 628, E-mail: starostka@lenartov.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Nováková – administratívna pracovníčka,
                                  Tel.: 054 / 47 06 004,  E-mail: obeclenartov@lenartov.sk
IČO:  00322270
DIČ: 2020623231
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: SK16 5600 0000 0036 1849 1001

Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Lenartov vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce Lenartov”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZMLUVÁCH, S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000 €

Súhrnné-správy-2017

Súhrnné-správy-2018

Súhrnné-správy-2019