Preskočiť na obsah

Samospráva

Právomoci a kompetencie obce 

SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Lenartov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

 • Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Lenartov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Lenartov je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 •  obecná rada
 •  komisie obecného zastupiteľstva a to:
  • komisia na vysporiadanie pozemkov
  • komisia verejného poriadku
  • komisia pre overovanie majetkového priznania
  • finančná komisia
  • kultúrno-športovo-sociálna komisia
 • obecný úrad v Lenartovektorý sa člení na nasledujúce oddelenia:
  • administratívne oddelenie
  • kancelária terénnej sociálnej páce
 • služba verejného poriadku
 • dobrovoľný hasičský zbor

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce  Mária Lamancová, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.