Komunitné centrum

Komunitné centrum v obci Lenartov

Komunitné centrum v obci Lenartov bolo zriadené v rámci Národného projektu Komunitné centrá 1. mája 2015.

Zriaďovacia listina Komunitného centra

Kontakt:

Komunitné centrum
Lenartov 129
086 06 Malcov

e-mail: kclenartov@lenartov.sk

Prevádzková doba KC:

Pondelok7.30 – 11.3012.00 – 15.30
Utorok7.30 – 11.3012.00 – 15.30
Streda7.30 – 11.3012.00 – 15.30
Štvrtok7.30 – 11.3012.00 – 15.30
Piatok7.30 – 11.3012.00 – 15.30

Každý pracovný deň – administratíva 7:30 – 9:00
Každý pracovný deň – poradenstvo a aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb 9:00 – 15:30
Obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00
Pracovníci KC obce Lenartov:

 • OP-G KC – Mgr. Ivana Balogová
 • OP KC – Mgr. Jana Kačmárová
 • AOP KC – Marek Bilý

Poslaním KC v obci Lenartov je sprístupniť sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám také príležitostí a možností, ktoré im napomôžu zapojiť sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite.

Klientmi KC sú prioritne obyvatelia MRK, vyznačujúci sa najmä nasledujúcimi znakmi:

 • nízky príjem pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobá nezamestnanosť
 • nízka vzdelanostná úroveň
 • nízka úroveň bývania
 • sociálna odkázanosť
 • nízka hygienická úroveň a starostlivosť o zdravie

Vzhľadom na poslanie a ciele KC Lenartov sú však priestory a aktivity KC prístupné aj pre ostatných obyvateľov obce, ktorí taktiež predstavujú potenciálnu klientsku základňu KC.

Komunitné centrum v obci Lenartov poskytuje komplexné, odborné činností, iné činností a aktivity, ktorými prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni:

 • sociálne poradenstvo – poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia

problému a podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – poskytnutie pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní či úradných tlačív, pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, pri rokovaniach s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie.
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívne programy – realizácia pravidelných preventívnych besied zameraných na rôzne témy v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy, zvyšovania finančnej gramotnosti, predchádzania vzniku požiarov, bezpečnosti na ceste a pod.
 • záujmová činnosť – zabezpečenie aktívneho, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času detí, rozvoj ich životných zručností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a podpora budovania vzájomných kontaktov.

Tábor detí v Komunitnom centre

OcÚ Lenartov v spolupráci s komunitným centrom Lenartov poskytlo príležitosť rodičom, zveriť svoje ratolestí počas prázdnin zamestnancom KC, ktorí im umožnili  stráviť deň, či  týždeň plnohodnotne, kreatívne a veselo. Samozrejme leto je dlho očakávané obdobie dovoleniek a oddychu, ale aj napriek tomu rodičia túto príležitosť využili.Deti si počas tábora postavili indiánsku osadu, vyrobili indiánske čelenky, vyskúšali si maľovanie… Čítať viac

Všetky komunitné centrum

Zverejnené 15. júla 2020.
Upravené 14. apríla 2021.