Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Kontakty:

TSP:
Mgr. Michaela Mokrišová

Mgr. Katarína Štibrichová

TP:
Mária Urdová

Email: 
lenartovtsp@lenartov.sk
lenartovtsp2@lenartov.sk
lenartovtp@lenartov.sk

Krízový plán obce Lenartov pri poskytovaní sociálnych službách

Terénna sociálna práca – Obec Lenartov

Hlavným cieľom TSP a ATSP je prispieť k zlepšeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov Obce Lenartov s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.

Cieľovú skupinu tvoria občania, ktorí žijú v uzavretých a sociálne izolovaných komunitách, alebo sú takýmto vylúčením ohrození. Pre túto skupinu je typická relatívne vysoká miera sociálnej odkázanosti a výskyt sociálno-patologických javov zapríčinených faktormi ako sú:

 • – dlhodobá nezamestnanosť,
 • – poberanie dávky v hmotnej núdzi,
 • – občania so základným vzdelaním,
 • – občania s nízkou, resp. žiadnou kvalifikáciou,
 • – občania s problémami gramotnosti,
 • – rodiny s výskytom sociálno-patologických javov,
 • – obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych osídlení.

ČINNOSŤ TSP A TP V OBCI LENARTOV:

Od  marca 2013, kedy TSP a ASTP nastúpili do Národného projektu začali hneď od prvého dňa zakladať nové spisy klientov a riešiť ich problémy, s ktorými sa na nich klienti obracali.

Ich práca je zameraná hlavne na:

 • poskytovanie základných informácií (sociálneho poradenstva) v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb. Po dohode s klientom navrhujeme formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému,
 • poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií,
 • spolupráca a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný úrad, MŠ, ZŠ, ÚPSVaR, zdravotné zariadenia atď.)
 • podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu, zdraviu detí: zlepšenie osobnej hygieny, zdravotná starostlivosť.
 1. Svojim klientom poskytujú poradenstvo v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie, pomoc pri riešení životných, sociálnych problémoch. Poskytujú im pomoc a poradenstvo v oblasti bývania, zamestnania, zdravia a pri riešení sociálno-patologických javov.
 2. Pomáhajú im s riešením nesplnených pohľadávok formou vypracovania žiadosti o splátkový kalendár pre rôzne spoločnosti a exekútorské úrady.
 3. Zameriavajú sa na prevenciu, zmiernenie a odstránenie sociálno-patologických javov ako sú:
  • záškoláctvo
   • – riešenie problému ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky,
   • – sociálne poradenstvo ohľadom vzdelávania a nutnosti vzdelávania dieťaťa v škole ako perspektíva budúcnosti
   • – motivácia prečo majú pokračovať v štúdiu na SŠ.
  • kriminalitu,
   • zanedbávanie starostlivosti o deti, alkohol, domáce násilie.
 4. Pomáhajú im pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov, opatrovateľských príspevkov, vybavovaní dôchodku, žiadosti o prijatie do zamestnania a rôzne finančné príspevky.
 5. Vedú ich k osvete a propagácií zdravého životného štýlu – čistota  okolia, lepšie nakladanie s komunálnym odpadom, pravidelná návštevnosť u lekára, očkovanie, riadne užívanie liekov.
 6. Píšu správy o povesti klientov pre Okresné súdy, Obvodné oddelenia policajných zborov, v ktorých uvádzajú aké sú ich rodinné a majetkové pomery, aké je ich správanie v mieste trvalého bydliska, či boli prejednávaní komisiou verejného poriadku.
 7. Spolupracujú s inštitúciami pri doručovaní zásielok ťažko zastihnuteľných občanov.
 8. Pomáhajú získať finančnú výpomoc z neziskovej organizácie Dobrý Anjel pre rodiny s deťmi , ktorí trpia ťažkými chorobami.
 9. Spolupracujú s Detskými domovmi ohľadom úhrad výživného a Reedukačnými centrami.
 10. Spolupracujú s neziskovou organizáciou Návrat, ktorá sa venuje problematike začlenenia umiestnených detí v detských domovoch do rodín.
 11. Spolupracujú aj s organizáciou Drak, ktorá sa venuje hlavne problematike odstránenia záškoláctva, deti motivujú výletmi a letnými tábormi.
 12. Počas prázdnin sa snažia venovať aj deťom a to vymýšľaním rôznych aktivít: loptovými hrami, kreslením

Závažná situácia, ktorú riešili v mesiaci október bol výskyt pedikulózy, ktorý sa objavil u žiakov ZŠ Lenartov. V rámci tohto problému sa riešila prevencia v rodinách kde sa vyskytla pedikulóza ( hygiena vlasov, ostrihanie vlasov, prípravky proti všiam).

Ďalšou závažnou situáciou v mesiaci december bol výskyt prenosného infekčného ochorenia – vírusovej hepatitídy typu A. Spolupracovali s asistentom zdravotnej osvety, hygienickým ústavom, obvodnou lekárkou a infekčným oddelením v Prešove.

Veľkú pomoc pre zlepšenie životnej situácie našich rómskych spoluobčanov zabezpečila známa osobnosť z Českej republiky Ida Kelarová keď nám zaslala plný kamión šatstva, obuvi a hračiek. Na tejto pomoci sa podieľali aj TSP a ATSP, ktorí pomáhali pri rozdeľovaní šatstva, obuvi a hračiek medzi sociálne slabšie rodiny.

Ich prácou sú aj administratívne činnosti vyplývajúce z práce TSP/ATSP a požiadaviek FSR(Fond sociálneho rozvoja) – vypĺňanie terénnych denníkov, spisy klientov na každého jednotlivca zvlášť, spracovanie výkazu pracovných činností, mesačné správy pre FSR).

Ich hlavným cieľom je zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riešiť svoj život samostatne:

 • zvýšenie nezávislosti od iných,
 • vedenie k samostatnému riešeniu svojich problémov,
 • zodpovednému hospodáreniu  s finančnými prostriedkami.