Preskočiť na obsah

Sny sa stali skutočnosťou – 24 bytov bolo daných do užívania

Zverejnené 29.10.2021.

Kategória

29.október 2021 bol na rómskej osade v Lenartove výnimočný deň. 24 rodín si prevzali kľúče od nových nízkoštandardných  bytov, ktoré financoval ŠFRB. Na tejto milej slávnosti sa za dodržania prísnych epidemiologických opatrení zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, starostka obce a duchovný otec z farnosti.
Začiatky výstavby neboli jednoduché. Len získanie pozemkov do vlastníctva obce trvalo bezmála 5 rokov.
Vysporiadanie pozemkov a následné zmeny a doplnky Územného plánu obce naštartovali proces podania žiadosti na ŠFRB. Jej schválenie pokračovalo verejným obstarávaním na dodanie hotovej stavby, nakoľko obec byty nestavala, ale zakúpila. Výstavbu investor zahájil začiatkom augusta 2020. Po dohode s investorom sa orgány obce zúčastňovali na kontrolných dňoch na stavenisku. Kolaudácia 4×6 b.j. sa uskutočnila v júli 2021. Dovybavenie bytov kúpeľňami a kuchynskými linkami zavŕšilo etapu výstavby.
Výber nájomníkov trval celý rok v spolupráci s pracovníkmi TSP. Zohľadňovali sa rodiny s trvalým pobytom v našej obci, ktoré si, okrem iného, svedomite plnili svoje povinnosti voči obci, nemali nedoplatky na TDO či na nájmoch, svedomite sa starali o deti, mali čisto a poriadok nielen vo svojich príbytkoch, ale aj v okolí. Záujem o byty bol enormný, ale uspokojiť sa dalo iba 24 rodín. Podmienkou pridelenia bytu bolo zbúranie chatrče a upratanie okolia. Práve prebiehajúce búranie  chatrčí sa týka 28 čiernych stavieb. Na ich mieste vzniknú nové stavebné parcely, kde si žiadatelia o pozemok budú môcť ho zakúpiť a postaviť v rámci svojpomocnej výstavby murovaný domček.
Každý nový pridelený byt bol duchovným otcom posvätený a tento slávnostný akt bol zavŕšený spoločnou modlitbou.

Všetkým nájomníkom prajeme dobrých susedov, veľa zdravia a pokoja.