Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ konané dňa 27.03.2020 v zasadačke obecného úradu

Zverejnené
15. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2020

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Aktuálny stav v obci počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – schválenie.
  6. Mesto Košice – uplatnenie si predkupného práva.
  7. Stav investičných aktivít obce – most, cesty, sála, oplotenie ZŠ.
  8. Rôzne – harmonogram výziev, škodová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vodovodu.
  9. Záver.

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov27.3.
Ján BeňaX
Simona BiláO
Slávko BilýO
Ján BortníkO
Jozef CudrákO
Milan GiňaO
Peter HarňákO
Dana ChomjakováO
Rastislav ŠtibrichO

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie