Preskočiť na obsah

Výstavba modernej zastávky stagnuje

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2020

V roku 2019 bol podpísaný projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Obec Lenartov sa stala spolupartnerom tohto projektu. Výstavba modernej zastávky však stagnuje. Ohlásenie drobnej stavby bolo podmienené aj potrebným potvrdením k navrhovanej činnosti podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti. Obec Lenartov je povinná preukázať súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov na územia sústavy NATURA 2000. Tento proces si vyžaduje čas. Ale vyjadrenie stavebného úradu je jednoznačné. Bez tohto potvrdenia nebude možné začať s realizáciou modernizácie zastávky.