Vydanie súhlasu na výrub drevín – začatie konania

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 4. mája 2021