Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Zverejnené
8. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2020