Preskočiť na obsah

Sám sebe otázkou

Zverejnené 19.12.2023.

Kategória

Vo svete, ktorý sa neustále mení a vyvíja, nie je dôležité len to, čo vieme, ale aj to, ako sa reflektujeme a aké otázky si kladieme. Stále sa môžeme niečo nové naučiť, objaviť vlastné riešenia, svoj vlastný potenciál. Môžeme sa tak stať lepšími verziami samých seba.
Napríklad aj v Deň dobrosrdečnosti 13. novembra, kedy si naši žiaci prostredníctvom motivačného videa a vzájomného obdarovania sa viac ako inokedy uvedomovali, že máme mať v úcte jeden druhého, robiť dobré skutky nezištne, hoc len preto, že máme niekoho radi a vážime si ho.  
Pri realizácii besedy dňa 8. novembra s témou prevencie sociálno-patologických javov kriminality a záškoláctva sprevádzala popoludňajších žiakov preventistka OR PZ Bardejov por. Mgr. Michaela Vojtašková. Vysvetlila žiakom nevhodné aspekty správania sa a zaujala ich spoločným hľadaním riešení.
Dvadsiaty deň v mesiaci november patril Bubnovačke, ktorá upozornila na dôležitosť detského hlasu pri prevencii nevhodných modelov správania sa, ako sú týranie a násilie.  Môžeme sa s nimi vysporiadať len tak, že ich nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.
Do Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu v dňoch 18. – 26.11. sme sa zapojili čistením okolia školy zbieraním pohodených odpadkov a ich následným vytriedením a umiestnením do správnych kontajnerov.
Dňa 22.11.2023 hygienička RÚVZ v Bardejove Mgr. Júlia Jančušová oboznámila našich žiakov so základnými hygienickými návykmi s cieľom osvojiť si základnú hygienu rúk a tela. Besedou sme ponúkli žiakom možnosť učiť sa na hodinách trochu inak, aby sami pochopili, že škola je miesto, kde najjednoduchším spôsobom môžu získať vedomosti a zručnosti potrebné pre reálny život. Dnes sú to možno iba prezuvky, dochvíľnosť či hygiena, na čo ich upozorňujeme, no čím skôr žiaci pochopia, že ľudia majú právo klásť na nich nároky, ktoré oni musia splniť, tým menej to bude bolieť. Pritom by stačilo, aby rodičia ako prví vyžadovali od svojich detí dôslednosť.
Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov bol okrem iného aj príchod Mikuláša. Zavítal k nám s dobrou náladou a košom plným prekvapení v sprievode anjela, aby obdaroval žiakov, za čo sa mu odmenili veršami a piesňami.
Záver roka sa spája s reflexiou hodnôt a s úvahami. Aj my v škole si v nich starostlivo prechádzame hodnotiacimi otázkami, aby sme aj v novom roku nezabudli na svoje poslanie, zároveň prijímali nové výzvy a stali sa súčasťou pozitívnych zmien. Poďakovanie za  spoluprácu patrí zriaďovateľovi Obci Lenartov i všetkým organizáciám a zamestnancom, ktorí zodpovedne pracujú na dosiahnutí spoločnej vízie meniaceho sa sveta.

Prajeme všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme lásku, lebo spája ľudí.
Prajeme priateľov, čo dokážu žiť,
prajeme milovať a milovanými byť.


Požehnané vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2024 praje kolektív ZŠ Lenartov!