Preskočiť na obsah

Podporujeme snahu usilovať sa

Zverejnené 19.12.2022.

Kategória

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša žiakom viac strát ako benefitov. Sú to žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi a žijú v nevyhovujúcom domácom prostredí vrátane hygienických podmienok. Miera starostlivosti niektorých rodičov o ich hygienu je nevyhovujúca, niekedy až neúnosná.
Pretože si naši žiaci zo SZP ešte nevedia spojiť svoju nervozitu na vyučovaní s biologickými pochodmi, musíme to riešiť aj my učitelia a neustále pripomínať rodičom, aby hygiena ich detí bola dostatočná a ony sa tak mohli plne sústrediť na vyučovanie. Povedzme si úprimne, nie sme aj my dospelí nervóznejší v práci keď nás niečo bolí, keď sme si zašpinili ruky a oblečenie od atramentu a napätejší, keď sme sa na výtvarnej výchove zašpinili od farby či lepidla? O čo viac sú nespokojní naši žiaci, keď ráno prídu do školy s neumytou tvárou a špinavými lepkavými rukami, neučesanými vlasmi a nevypratým oblečením, nehovoriac o tom, že mnohí trpia pedikulózou a svrabom. A my učitelia od nich chceme, aby sa sústredili na čítanie a písanie. Je všeobecne známe, že najprv musia byť uspokojené nižšie potreby, až tak vyššie-psychické. Myslíme na to a trpezlivo vedieme žiakov k uvedomovaniu si uvedených spojitostí. Najprv si umyjeme tvár a ruky, až tak píšeme a čítame. Lenže u mnohých žiakov, aj keď tvrdia, že im mamičky vyprali oblečenie a umyli vlasy, vidíme, že skutočnosť je úplne iná. Vieme, že všetko začína v rodine a aj keď rodičov upozorňujeme na potrebu zvýšenej starostlivosti a zlepšenia hygieny ich detí, problém neustále pretrváva. V tých istých rodinách a u tých istých žiakov.
Dňa 5. novembra si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň rómskeho jazyka (Maškarthemutno ďives la romaňa čhibake) vyhlásený v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, kde sa zúčastnili zástupcovia 15-tich krajín Európy. S pánom asistentom čítali rómske rozprávky (romane paramisa) v rómskom jazyku od rómskych autorov Eleny Lackovej, Dezidera Bangu a Tery Fabianovej. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje aj množstvo dialektov. Len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi.
Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí vyhlásila Nadácia svetového summitu žien a pripomína sa od roku 2000. 19. november upozorňuje na medzinárodný problém, zvyšuje povedomie verejnosti a vyzýva ich k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa.
Najväčšia Bubnovačka roka upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporila  tému včasnej prevencie. Okrem samotného bubnovania sme realizovali podporné aktivity k téme prevencia násilia – čítanie rozprávky O kohútikovi a sliepočke koordinátorom prevencie patologických javov, v rámci ktorého viedli rozhovor o vzájomnej pomoci, tolerovaní sa, nie šikanovaní, diskutovali o právach dieťaťa, urobili nástenku, vymaľovali kohútika a sliepočku ako vzor pomoci jeden druhému. Heslom dňa bolo – Čo nechceš aby robili tebe, nerob ani ty druhým!
Tá radosť, ktorú na nás prenášali prváčikovia, keď sa učili básničku a pesničku na Mikuláša, bola stupňujúca, pretože sa nevedeli dočkať. Predsa len je to pre nich najkrajší sviatok v roku. Tentokrát zavítal s dvojnásobnou sladkou nádielkou aj s anjelmi. To bol zážitok!

Vianočná prosba 2022

Milý Ježiško, keď za Tebou šli traja mudrci, videli na oblohe hviezdu. Ukazovala, kde si sa narodil, a priviedla ich do Betlehema. Poklonili sa Ti a odovzdali vzácne dary zlato, kadidlo a myrhu. Bez svetla hviezdy by Ťa možno ani nenašli. Aj my máme okolo seba ľudí, o ktorých možno povedať, že sú hviezdy. Nie také, čo svietia na oblohe, ale také, ktoré nás učia robiť dobro. Sú to naši nadriadení, rodičia, učitelia i kamaráti. Prosíme Ťa, nauč nás počúvať a nasledovať ich, aby sme sa aj my mohli stať hviezdami pre tých, s ktorými sme každý deň a ktorých máme radi. V tichu končiaceho sa kalendárneho roka Ťa prosíme, aby si priniesol lásku a pokoj nielen do našich sŕdc a rodín, ale i do našej krajiny a celého sveta.