Preskočiť na obsah

Podporené projekty v škole

Zverejnené 23.2.2024.

Kategória

Skrytá práca uplynulého obdobia školského roka priniesla svoje vytúžené ovocie. V predvianočnom týždni sme sa na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dozvedeli o podpore troch projektov naraz. Bol to pre nás zaslúžený vianočný darček.
Prvým úspešným projektom je projekt Čítame pre radosť s dotáciou 1 000 eur. Jeho cieľom je zriadenie štyroch triednych knižníc podľa ročníkov tak, aby vo všetkých žiakoch budovali čitateľské sebavedomie a robili z nich samostatného čitateľa nielen v škole, ale i v komunite. Začali sme výberom menšieho počtu kníh, prispôsobenému počtu žiakov v triede. Do jednej triednej knižnice sú vybrané rôzne tituly tak,  aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín. Prváci a druháci rozprávky dramatizujú, starší čítajú a prednášajú dokonca i vo veršoch, tretiaci porozprávali o tom, čo čítali a štvrtáci majú napísať príbeh i komiks. S prehrávaním audio kníh žiakom pomohli učitelia. Spoločným cieľom sú čoraz lepšie čitateľské výsledky, kvalitatívny osobnostný progres a  zlepšenie čítania s porozumením.
Zlepšenie efektívnosti vyučovania priniesol učiteľom i žiakom rozvojový projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v škole Dezinformácie v oblasti hygieny a výživy s finančnou podporou 4 000 eur. Implementácia aktivít musí ísť ruka v ruke s prevenciou smerovanou nielen k členom školskej komunity, ale i k samotnému edukačnému systému, ktorý chceme opäť kvalitatívne posunúť o krok vpred. Cieľom je rozvoj kritického myslenia, zamedzenie šírenia dezinformácií v škole a zvyšovanie odolnosti rodičov i žiakov voči pôsobeniu hoaxov. Učitelia budú atraktívnejšie a modernejšie učiť tlačením PL i interaktívnych cvičení na novozískanej farebnej tlačiarni do PC učebne, využitím 3D podlahového puzzle Chodníka dobrodružstva a pocitov, žiaci budú zdravšie sedieť na zdravotných podsedákoch a v neposlednom rade všetci využijeme benefity germicídneho infra žiariča, o význame ktorého budú žiaci vyhľadávať informácie a čítať ich v školskej knižnici.
Počas roka realizujeme 5 besied – s preventistkou ORPZ Bardejov o prevencii záškoláctva kriminality a šikanovania, s hygieničkou RÚVZ Bardejov na aktuálne témy hygieny a zdravšieho životného štýlu, s psychologičkami CPP Bardejov na tému rozvoja kritického myslenia, uvedomovania si správneho názoru s uplatňovaním overeného postupu a konfrontácie pri odstraňovaní hoaxov.
Regionálny projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2023 Cvičíme v regióne  bol podporený sumou 3 000 eur. Cieľom je formovať vzťah k zdravšiemu životnému štýlu získaním návyku pravidelného cvičenia. Zámerom je osloviť sedem regionálnych škôl a spolu so 106 žiakmi ZŠ Lenartov zvýšiť záujem o pohybové aktivity a cvičenie na novo zakúpených podložkách i s netradičným inovatívnym a atraktívnym náčiním pre našich žiakov. Úlohou každej školy bude vytvoriť i súťažné výstupné video z cvičenia.
Tzv. kultúrne poukazy z dielne Ministerstva kultúry SR skončili svoju existenciu. My sme však nezaháľali a reagovali na výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre obce z FPU v programe Umenie pre školy. Pozitívnou odpoveďou bola podpora projektu Za kultúrou nemusíme cestovať, kultúra príde k nám, ktorého zámerom je zrealizovať šesť prezentačno-vzdelávacích aktivít pre žiakov ZŠ v kultúrnom dome a tak im sprostredkovať profesionálne  súčasné moderné umenie. Kultúrne predstavenia prešovského bábkového divadla BABADLO Od Ondreja do Troch kráľov, O psíčkovi a mačičke, Danka a Janka, Ako sa Osmijanko hľadal a našiel, Ako sova líške bájky čítala i Zážitkový workshop a tvorivé dielne na Medzinárodný deň Rómov z verejných  zdrojov podporil Fond na podporu umenia poskytnutím finančných prostriedkov vo forme dotácie vo výške 3 000 eur.
To ešte nie je ani zďaleka všetko, pretože nám boli  dofinancované prevádzkové náklady  z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 sumou 1 596 eur, čomu predchádzalo každomesačné vypĺňanie elektronických formulárov za obe odberné miesta ZŠ.
Príspevok na špecifiká 1 870 eur sme získali na podporu digitálnej transformácie vzdelávania a podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. Zakúpili sme si školské on-line multilicencie Silcom  i SmartBooks,  PZ Robotika s Emou a podložky, robotickú lienku Blue-bot a programovací panel pre podporu vzdelávania detí so znevýhodneniami.
Po nahlásení aktuálneho stavu didaktickej techniky podľa rokov nadobudnutia získame v rámci projektu DigiEdu z POO SR moderné digitálne vybavenie tak, aby bola dosiahnutá miera IKT založená na základnej úrovni modelu vybavenej a prepojenej učebne. Distribúcia bude prebiehať v rokoch 2024 a 2025.
Na refundáciu inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov si mnohé školy ani netrúfli aj z dôvodu vysokej byrokracie a nesplniteľných podmienok. My sme sa však pokúsili o podporu v sume 2 400 eur.
Keď tak nad tým uvažujeme, ako keby ani škola nemala na konte podporené projekty, veď nie sme právnym subjektom, tým pádom ani oprávneným žiadateľom. Úspešnou bola v prvom rade OBEC LENARTOV.