Preskočiť na obsah

Chvíle lepšie ako tie najlepšie …

Zverejnené 26.3.2024.

Kategória

My učitelia to poznáme – zaslúžená spokojnosť, keď sa akcia podarí, plán naplní, projekt je úspešne na konci. Príde úsmev, úľava a spolu s ňou aj spomienky na proces plánovania, prípravy a dôležitých rozhodnutí. V tej chvíli si v archíve pamäti vybavíme vzdor kolegov, ktorých presvedčili lepšie argumenty, obavy rodičov, ktoré sa vytratili, keď cítili náš pokoj, ale aj nespútanosť žiakov, ktorí vykročili na správnu cestu, keď sme im otvorili tie správne dvere. Vtedy prichádza chvíľa, ktorá je lepšia ako tá najlepšia.
Fond na podporu umenia (FPU) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. FPU z verejných zdrojov podporil naše prvé predstavenie zo šestice plánovaných prezentačno-vzdelávacích aktivít projektu Za kultúrou nemusíme cestovať, kultúra príde k nám, v KD Lenartov Od Ondreja do Troch kráľov.
Sprievodnou aktivitou 79. výročia oslobodenia obce Lenartov bola v ZŠ realizovaná beseda na tému Nikdy viac vojna s využitím edukačnej publikácie Malí vlastenci. Dopoludňajším žiakom pripomenul oslobodzovacie dianie Červenou armádou i miestnou partizánskou skupinou Lipa pán učiteľ Mgr. Miroslav Mager a popoludňajším žiakom náročnú, zamyslenia sa hodnú tému ukončenia vojny s túžbou a nádejou pokojného mierového života sprístupnila p. učiteľka Mgr. Mária Frandoferová.
Dňa 24.01.2024 si dopoludňajších žiakov rozdelili na dve skupiny psychologičky CPP Bardejov Mgr. Benková-Rybárová a Mgr. Tipulová. Sprostredkovali im zážitkovú implementáciu prvkov na tému Tajomstvá slušného správania s praktickým využitím navodených situácií.
Po polročnom hodnotení a výpisoch klasifikácie mali žiaci deň voľna z vyučovania,  a hneď v prvý februárový deň sa predstavili v karnevalových maskách, zatancovali si, zabavili i zasúťažili. Nechýbali knižné odmeny a iné vecné ceny. Odchádzali plní dojmov, radosti, nadšenia, nezabudnuteľných zážitkov a spokojnosti.
Deň bezpečného internetu 06.02.2024 spojil milióny ľudí k inšpirácii pozitívnych zmien na internete, k zvyšovaniu povedomia o otázkach bezpečnosti online a k účasti na podujatiach a aktivitách po celom svete. Naši štvrtáci si vybrali tému Šírenie digitálneho dobra a diskutovali o tom, ako sa dajú pomocou internetu meniť veci k lepšiemu, ale i o zákaze nosenia mobilov do školy.
V rámci projektu Cvičíme v regióne sme cvičili všetci – žiaci ZŠ Lenartov i žiaci 7 regionálnych obvodových škôl – ZŠ Lukov, ZŠ Snakov, ZŠ Hrabské, ZŠ Šiba, ZŠ Smilno, ZŠ Gerlachov i ZŠ Fričkovce, ktorí od nás získali podložky na cvičenie pre žiakov a učiteľa. My sme si zadovážili množstvo netradičného a inovačného športového náčinia, ktoré budeme môcť využívať na hodinách TSV i v budúcnosti. Šikanovanie – veľmi vážna téma na to, aby sme jej venovali dostatok priestoru už v primárnom vzdelávaní. Vypĺňanie dotazníkov žiakmi i beseda s preventistkou OR PZ BJ npor. Mgr. Michaelou Vojtaškovou dňa 14.02.2024 určite napomohla žiakom k všímaniu si predmetného patologického javu vo svojom prostredí, k nasmerovaniu správneho postupu oznámenia i riešenia konfliktu.

Zásady správnej výživy nám prišla dňa 13.03.2024 predostrieť formou besedy hygienička RÚVZ BJ Mgr. Mullerová a vyskúšala so žiakmi aj Smoking laser. K uvedomeniu si dôležitosti uplatňovania zdravšieho životného štýlu určite napomohlo i vypĺňanie PL nielen našimi žiakmi, ale i deťmi z materskej školy a komunitného centra, s cieľom odstraňovania dezinformácií v oblasti hygieny a výživy v súlade s etickým správaním sa a hodnotovým vzdelávaním v škole. Žiaci realizovali i chôdzu senzomotorickým chodníkom ako prevenciu plochých nôh, zahrali si florbal i stolný tenis. Kontrola hygieny žiakov dňa 12.02.2024 už prebehla za prítomnosti nového asistenta zdravia Dominika Bilého.
Marci – mesiaci kníh  sme si spríjemnili chvíle čítaním leporiel, kníh i počúvaním audiokaziet zo štyroch novozriadených triednych knižníc. Starší žiaci yyhľadali a čítali informácie o použití a význame germicídneho žiariča, hlavne pri hromadných akciách, ako je napr. rodičovské združenie.
Zapojili sme sa i do výtvarnej a literárnej súťaže Poľovníci a príroda v tvorbe detí organizovanej Obvodnou poľovníckou komorou v Bardejove, v ktorej sa naša poetická tvorba  zaradila na zoznam ocenených literárnych prác.
Koordinátorka prevencie patologických javov realizovala Deň vody, kedy si žiaci počas aktivít uvedomili jej nenahraditeľný význam a potrebné šetrenie.
U našich žiakov sa vyskytli prípady ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A. Okrem dôslednej dezinfekcie a sanitácie priestorov je veľmi dôležité umývanie rúk pred jedením a po použití toalety. Podľa Vyhlášky 27/2024  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Lenartov, sú povinné všetky deti od 1 do 15 rokov podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. V záujme ochrany zdravia je účinné aj očkovanie proti VHA. Po podaní dvoch dávok očkovacej látky je doživotná imunita. Dňa 10.04.2024 sa v ZŠ Lenartov uskutoční Zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky, na ktorý pozývame rodičov s 20 budúcoročnými prváčikmi.
Počas nasledujúceho obdobia nech nás sprevádza veľa trpezlivosti pri zavádzaní inovácií, ktoré sú nezastaviteľné – pri poskytovaní podporných opatrení všetkým žiakom a pri príprave zavádzania zmien kurikulárneho obsahu vyučovania podľa vzdelávacích cyklov, povinných od 01.09.2026. Nech sa nám spoločne darí napredovať, motivovať kolegov, žiakov, rozvíjať ich talenty a schopnosti, nech máme dostatok síl, motivácie i chuti vytvárať im bezpečné a podporné prostredie, v ktorom môžu napredovať. Veríme, že sila múdrosti a láskavosti, ktorú v komunikácii s rodičmi reflektujeme, sa prenesie do tímu a z neho aj na žiakov, ktorých chceme na ich ceste za vzdelaním trpezlivo sprevádzať. Nech zažívame len chvíle, ktoré sú lepšie ako tie najlepšie.