Angličtina hrou – 2. etapa jazykového kurzu

Kategória

Obec Lenartov a pani starostka Ing. Jana Bľandová, MBA dostali v septembri 2021 ponuku od Integrácie študentov o.z., zapojiť sa do bezplatného projektu “Angličtina hrou” KÓD ITMS2014+ 312011 ADA5, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorú s radosťou prijali a projekt sa mohol začať realizovať.
Do projektu sa prihlásilo veľké množstvo žiakov, preto bol rozdelený do viacerých etáp.
Prvá etapa bezplatného jazykového kurzu “Angličtina hrou” určeného pre všetkých žiakov základných škôl sa uskutočnila v Komunitnom centre v Lenartove od 4. októbra 2021 do 3. marca 2022.
Druhá etapa bezplatného jazykového kurzu “Angličtina hrou” určeného pre všetkých žiakov základných škôl prebiehala v Komunitnom centre v Lenartove od 7. marca 2022 do 28. júna 2022 pod odborným pedagogickým vedením pani učiteľky Anglického jazyka Mgr. Jany Drutarovskej Demjanovičovej.
Prvej etapy sa zúčastnilo 22 žiakov z Lenartova. Druhej etapy sa zúčastnilo 10 žiakov z Lenartova a tí boli na základe vekovej kategórie rozdelení do 2 skupín.
Výučba Anglického jazyka výlučne hravou formou prebiehala 2x do týždňa: v pondelok/piatok a v utorok/štvrtok v rozsahu 2×45 minút a dôraz sa kládol najmä na posluch a komunikáciu v Anglickom jazyku. Žiaci mali jedinečnú možnosť precvičiť si svoje jazykové znalosti počas návštevy amerického občana z New Yorku, ktorý ich prišiel pozdraviť do Komunitného centra v Lenartove.
Žiaci prostredníctvom rôznych učebných pomôcok (kartičiek, obrázkov, hračiek, prírodných materiálov) a aktivít (pesničiek/videí s pohybovými aktivitami, rýmovačiek, súťaží, hier, pantomímy) sa počas výučby venovali prierezovým témam ako sú: rodina, domov, škola, šport, príroda, zvieratá, jedlá a nápoje, zamestnanie, doprava, počasie, telo, sviatky, oblečenie. Po prebratí týchto tém, následnom opakovaní slovnej zásoby a upevňovaní učiva, si žiaci priamo na hodinách kurzu “Angličtina hrou” pripravovali vlastné projekty na konkrétnu tému za účelom ich výstavy.
Na konci druhej etapy  žiaci získali jazykové diplomy o absolvovaní kurzu “Angličtina hrou”, pamätnú fotografiu, písacie potreby a sladké prekvapenie.

Všetkým zúčastneným žiakom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu Anglického jazyka.

                                                                        Integrácia študentov o.z. a Mgr. Jana Drutarovská Demjanovičová

Zverejnené 29. júna 2022.
Upravené 1. júla 2022.