Oznam na Veľkonočné sviatky

Kategória

Milí veriaci, pred nami sú tie najväčšie kresťanské sviatky v roku, Posvätné Triduum a Nedeľa zmŕtvychvstania Pána. Aj tieto sviatky budú kvôli pandemickej situácii v kostole bez účasti veriacich.
Využite príležitosť sledovania slávenia Veľkonočných obradov cez masmédia, predovšetkým cez televíziu Lux. U nás sa budú sláviť obrady vo farskom kostole následovne :
Zelený štvrtok, sv. omša o 18.00 hod.
Obrady Veľkého piatku o 15.00 hod.
Veľkonočná vigília o 19.00 hod.
Veľkonočná nedeľa, sv. omša o 09.00 hod.
Čo je dovolené je to, že veriaci môžu prísť v tých dňoch na individuálnu súkromnú modlitbu do kostola. Kostoly budú otvorené počas celého dňa.
Pripomínam, že na Veľký piatok máme zachovať pôst a zdržiavať sa mäsitého pokrmu. Požehnanie veľkonočných jedál si vykonajte doma v rodine, môže sa ju pomodliť otec alebo matka. Modlitbu požehnania máte doma z minulého roku, alebo si ju môžete nájsť v tomto ozname.
Všetkým Vám prajem mysliac na Vás vo svojich modlitbách a pri oltári v kostole RADOSTNÉ, POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.
Váš duch. otec Marcel

Modlitba požehnania jedál
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.
S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš …
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … )

Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Zverejnené 1. apríla 2021.
Bez úpravy .